Home Новини Бердичевскія подземелья

Бердичевскія подземелья

3783
0
SHARE

Коли цікавишся краєзнавством, чи просто захоплюєшся історією, завше цікаво читати статті та нариси на історичну тематику, особливо, коли вони створені майстерно, з любов’ю до справи. Ти смакуєш факти, викладені автором, нерідко дивуєшся зигзагам авторської думки, способу подачі матеріалу. Одним словом, отримуєш задоволення.

Це одна сторона медалі. Але є й інша – власне, сам автор. Звідки він черпає матеріал? Звідки йому стало відомо про той, чи інший факт? Ти ж не думаєш, що він виклав тобі вже готовий матеріал, лише додавши до нього свій підпис?

Нижче розміщено одну з оригінальних статей, з який бердичівські краєзнавці та дослідники (у тому числі й я) черпають знання про наше місто. Це стаття “Бердичевскія подземелья”, опублікована в Києві у 1875 році (“дозволена цензурой 31 января 1875 г.”). Автор її невідомий (поки що), а перевів статтю в електронний формат та вперше опублікував на своєму сайті “Бердичева.нет” місцевий краєзнавець Василь Котов (за що йому окрема подяка).

Розміщую цю статтю на своєму сайті і я. І саме у тому вигляді, в якому її опублікували півтора століття тому – у російській дореформеній орфографії, з ятями та ерами. Повірте, іноді цікавіше читати джерело в оригіналі, занурюючись у тогочасну лексику. А ще буває значно цікавіше читати саме джерело, ніж нарис, створений на його основі. Такий от неочевидний висновок.

Примітка: у кого некоректно браузером відображається старослов’янський алфавіт, у комп’ютері необхідно встановити додатковий шрифт Ижица Plain, який можна завантажити (запакований в архіві RAR) звідси. Архів необхідно розпакувати в окрему папку. Як встановити шрифт у системі, описано тут (або просто скопіюйте файл у папку FONTS).


Бердичевскія подземелья

Подземные ходы въ Бердичевђ — не что иное, какъ темные сырые и холодные разнообразные корридоры, въ которые спускаются подъ земдю со свђчами; эти довольно длинные корридоры, то земляные, то каменные, съ боковыми въ нихъ нишами, иногда пересђчены другими подземными корридорами; нђкоторые изъ корридоровъ оканчиваются небольшима четвероугольными и круглыми камерами, если словомъ камера можно обозначить небольшое вырытое подъ землею пространство, къ которому примыкаетъ корридоръ.

Вхід до підземелля по вулиці Вінницькій, 3.
Липень 2006 р.

Начало бердичевскихъ подземелій старожилы относятъ ко времени нашествія на поляковъ запорожскихъ козаковъ подъ начальствомъ Богдана Хмђльницкаго и возстанія съ нимъ всего украинскаго народа, то есть къ 1648 году. Подземелія, по увђреніямъ старожиловъ, нужны были запорожцамъ, чтобы изъ занятаго ими лђса, примыкавшаго къ самому городу, пройти къ рђкђ Гнилопяти и пользоваться водою; это послђднее мнђніе старожиловъ г. Копанскій оспариваетъ потому, что въ тылу позиціи, которую, допустимъ, занимали запорожцы, въ нђсколькихъ верстахъ отъ нынђшней городской черты, находится и въ настоящее время находится прудъ, — слђдовательно украинцамъ не было надобности предпринимать огромный трудъ подземнаго соединенія занимаемой ими позиціи съ рђкою Гнилопятью на разстояніи до 400 саж.; вђроятнђе же всего, что украинцы устраивали подземелья не ради сообщенія съ рђчкою, но для того, чтобы, въ случађ опасности, имђть временное убђжище отъ татаръ, которые хотя и помогали гетману Хмђльницкому въ войнђ съ Польшею, но всякій разъ, уходя въ Крымъ, грабили на возвратномъ пути, не разбирая домовъ ни своихъ недавнихъ враговъ, ни своихъ союзниковъ, — убивали людей, жгли села.

Жестокая разорительная война Украины съ Польшею, продолжавшаяся шесть лђтъ съ перемђннымъ счастьемъ, даетъ возможность допустить, что украинцамъ понадобились почти постоянныя убђжища, а по продолжительности военнаго времени, и могли быть ими выполнены.

Самое древнее во всемъ Бердичевђ подземелье, идущее отъ дома Хаски Ланды (гдђ 200 лђтъ тому былъ лђсъ, существованіе котораго и въ настоящее время указываютъ нђкоторые старожилы) къ дому Зелинскаго и проходящее чрезъ вею соборную площадь, хотя имђетъ направленіе къ рђкђ, но вмђсто того, чтобы постоянно понижаться, оно на половинђ своей длины начинаетъ возвышаться кь дому Зелинскаго, что служитъ яснымъ доказательствомъ устройства подземелій не ради сообщенія съ рђкою.

Длина этого подземнаго хода 75 аршинъ, вышина его 2½ арш. и ширина 2 арш.; подземелье имђетъ профиль готическаго окна, не обложено чирпичемъ, а сђвшая на сводъ и стђны его копоть, покрывшая почти чернымъ цвђтомъ желтый, песчано глинистый слой земли всей этой мђстности, достаточно наглядно свидђтельствуетъ о древности подземелья. Пройдя по этому подземелью около 22 аршинъ, встрђчаешь съ правой стороны боковой ходъ въ направленіи перпендикулярномъ къ главному, одинаковой съ нимъ профили и длиною 15 аршинъ; на этой длинђ боковаго хода, идутъ, на право и на лђво, еще два колђна такихъ же подземелій, одно длиною 15, другое 18 арш. Совершенно одинаковая профиль главнаго и боковыхъ подземныхъ ходовъ, также одинаковая почти чернаго цвђта отъ времени копоть, доказываютъ одновременность существованія главнаго и боковыхъ ходовъ и еще болђе разъясняютъ причины устройства подзеныхъ ходовь.

Существованіе такого древняго подземелья, какъ принадлежащее Ландђ и Зелинскому, не составляетъ единичнаго примђра. Не далђе 14 лђтъ тому назадъ[1], во время постройки дома провизоромъ Войцеховскимъ, что противъ православнаго собора (нынђ домъ этотъ принадлежитъ Лейбишу Горовицу), рабочіе, отрывая фундаментъ, нашли земляной подземный ходъ, по древности относящейся къ періоду времени той же войны Украйны съ Польшею; найденные тогда рабочими въ этомъ подземельи два человђческихъ черепа еще болђе подтверждаютъ мнђніе, что подземелья были въ данныхъ случаяхъ убђжищемъ украинцевъ, а иногда быть можетъ и могилой ихъ. При осмотрђ этого подземнаго хода, онъ уже былъ обложенъ кирпичемъ, а потому трудно было составить такое положительное мнђше о древности его. Какъ о подземельи изъ дома Ланды къ дому Зелинскаго, и пришлось удовольствоваться убђдительнымъ, впрочемъ, разказомъ хозяина дома о древности хода и найденныхъ въ подземельи человђческихъ черепахъ; длина этого подземнаго хода всего 16 арш.

И такъ, земляные подземные ходы можно считать самыми древними, не смотря на то, что нђкоторые изъ нихъ, напримђръ принадлежащій Ландђ, найденъ 40 лђтъ тому назадъ, а принадлежащій Лейбишу Горовицу (бывшій Войцеховскаго) — 14 лђтъ.

Въ настоящее время довольно трудно съ точностью опредђлить площадь, которую занималъ г. Бердичевъ во время польскаго господства, но несомнђнно, что она была гораздо менђе; нынђ занимаемаго городомъ пространства, а, судя по весьма древнимъ наружнымъ фасадамъ домовъ на Кармелитанской улицђ, идущей отъ соборной площади мимо костела и древнихъ каменныхъ стђнъ бывшаго оборонительнаго замка къ рђкђ, можно заключать, что это была первая и главная улица Бердичева, а вправо и влђво отъ нея, расширялся и самый городъ Изъ древнихъ актовъ извђстно, что Бердичевъ въ 1684 году былъ уже городомъ, слђдовательно, если къ тому же времени отнести начало его процвђтанія и торговли, то и постройку домовъ на Кармелитанской улицђ, съ огромнымъ при каждомъ домђ подваломъ, для склада товаровъ, и каменнымъ при нђкоторыхъ домахъ подземнымъ ходомъ, слђдуетъ отнести къ тому же времени, къ самому началу XVIII столђтія.

При изслђдованіи подземелій на Кармелитанской улицђ, начиная отъ костельной стђны и по заднему переулку, паралельному той же улицђ, – найдено, что во всђхъ домахъ этихъ улицъ, устроены обширные, на прочныхъ сводахъ, домашніе подвалы для склада въ нихъ товаровъ; подвалы эти такъ велики, что если когда нибудь, хотя 10 лђтъ, они были полны, то Бердичевъ пережилъ славную эпоху своего торговаго развитія; въ настоящее же время, подвалы эти не тольло пусты, но и весьма запущены. Запустђнье это можно объяснить отчасти упадкомъ торговли, отчасти же устройствомъ, на другой половинђ Кармелитанской улицы, каменнаго гостиннаго двора съ весьма обширнымъ и довольно глубокимъ подвальнымъ этажемъ, въ которомъ складываются товары оптовой торговли Домашше подвалы, при которыхъ или изъ которыхъ устроены каменные подземные ходы, тоже сняты съ натуры и нанесены на детальныхъ чертежахъ тђхъ подземельевъ.

Въ домахъ Магазиника и Каменки на Кармелитанской улицђ, Мошки Бекельмана и Хаима Іося Летица, въ переулкђ за Кармелитанской улицей, устроены весьма замђчательные двухярусные домашніе подвалы, изъ коихъ нижній ярусъ, по числу арокъ, ихъ величинђ и по продольной галлеређ, примыкающей къ аркамъ съ устроеннымъ въ каждую арку ходомъ, действительно весьма похожъ на катакомбы; впрочемъ, между катакомбами бердичевскими и древняго Рима та разница, что корридоры нижняго подвальнаго этажа первыхъ не такъ длины и не такъ часто пересђчены другими подземными корридорами и что уже изъ нижнихъ ярусовъ этихъ подваловъ идутъ каменные подземные ходы.

На вопросъ, предложенный домохозяевамъ, зачђмъ имъ нужны ткіе громадные подвалы, они большею частію ссылались на предковъ, находившихъ надобность въ подобныхъ подвалахъ.

Въ домахъ на Кармелитанской улицђ и въ переулкђ за этой улицей, гдђ только найдены подземные ходы, или правильнђе подземные сводчатые корридоры, всђ они каменные; плђсень, покрывающая кирпичные своды и боковыя стђны этихъ корридоровъ, достаточно свидђтельствуютъ объ одновременномъ возведеніи ихъ съ земли этой мђстности, слђдовательно по времени и эти корридоры относятся къ началу XVIII вђка, что старики владђльцы нђкоторыхъ изъ этихъ домовъ подтверждали, назначая имъ 150 лђтъ. Ходы эти, хотя уступаютъ въ древности вышеописаннымъ землянымъ подземнымъ ходамъ, открытымъ въ недавнее время, но неоспоримо служатъ началомъ всђхъ подземелій г. Бердичева. Каменные подземные ходы вышесказанной мђстности, по своей прочности и правильности фигуръ, составляютъ какъ-бы отдђльную группу и этимъ отличаются отъ подземныхъ ходовъ другихъ мђстностей Бердичева, въ которыхъ дома возведены позднђе и гдђ подземелья весьма различны по своей профили, разнообразнымъ направленіямъ и по отдђльнымъ помђщеніямъ, устроеннымъ въ оконечностяхъ нђкоторыхъ ходовъ; послђдніе, будутъ описаны дальше, первые-же, вышиною въ свђту 3 арш. въ началђ, 2½ арш. въ концђ, и шириною отъ 2 до 2½ арш. Почти во всђхъ этихъ подземныхъ ходахъ устроены боковыя ниши, отъ одной до пятнадцати, смотря по длинђ ходовъ; длина-же ходовъ въ вышесказанной местности отъ 9 до 60 арш Ниши бываютъ различной профили, но преимущественно вышиною во свђту 1 арш. 14 верш., шириною и длиною 1¾, арш. и отъ подошвы ниши до пола подземелья 4 вершка. Кромђ нишъ, нђкоторыя подземелья имђютъ по одному и по два боковыхъ хода, одинаковой профили съ главнымъ и длиною отъ 6 до 27 арш, такъ что нђкоторые боковые ходы длиннђе главныхъ отъ 1 до 5-ти аршинъ.

Изъ составленнаго атласа детальныхъ чертежей бердичевскихъ подземелій видно, что подполковникомъ Копанскимъ, совмђстно съ архитекторомъ Весманомъ, изслђдовано и снято съ натуры вообще цодземелій двђсти восемь[2]. Разсматривая эти подземелья, можно видђть, что если большая часть изъ нихъ можетъ быть названа подземными ходами или подземными корридорами, то остальныя — обыкновенными домашними погребами и нђкоторыя изъ нихъ — большими ямами.

Выше были указаны размђры самаго древняго землянаго подземнаго хода (дома Хаски Ланды и Зелинскаго), а также самыхъ древнихъ каменныхъ (на Кармелитанской улицђ и въ переулкђ за нею); въ остальной затђмъ мђстности Бердичева, каменные сохраняютъ тђ же размђры, но земляные значительно уже, именно: шириною отъ 1¼ до, 2¼ арш. въ концђ.

Подземные ходы въ остальной части Бердичева, кромђ вышесказанной мђстности, не столько обращаютъ на себя вниманіе разницей въ размђрахъ, сколько разнообразіемъ ихъ видовъ: въ концђ и въ боковыхъ рукавахъ нђкоторыхъ подземныхъ ходовъ устроены земляныя помђщенія въ родђ подвала; другіе-же кончаются ямами въ 4 арш. глубиною и имђютъ колодцы; одинъ и тотъ же ходъ въ одномъ мђстђ весь, обложенъ кирпичемъ, въ другомъ только стђны кирпичныя и наконецъ вовсе безь отдђлки; то боковыя стђны забраны досками въ брусчатыя рамы, совершенно какъ въ минной галлеређ (домъ Гольфейна), каждый почти ходъ въ домашній подвалъ и подземелье имђетъ двери съ замкомъ, но даже нђкоторые боковые ходы и ниши, смотря по числу семействъ занимающихъ домъ; ключи отъ этихь подземныхъ помђщеній находятся или у домохозяевъ или у жильцевъ, такъ что полиція во всякое время имђетъ возможность вдругъ сдђлать обыскъ и заарестовать вещи и лица.

При изслђдованіи подземныхъ ходовъ Бердичева, нђкоторые евреи, не желая впустить въ подземелье изслђдователя, высылали своихъ женъ или другихъ женщинъ, которыя увђряли, что хозяина нђтъ дома, пођхалъ въ Полтаву на ярмарку и взялъ ключъ съ собою; но, при болђе настоятельномъ требованіи, минутъ черезъ пять, хозяинъ возвращался изъ Полтавы и или намъ появлялся, или-же присылалъ ключъ; не смотря на это, ни въ одномъ изъ подземныхъ ходовъ не было найдено ничего изъ мануфактурныхъ произведеній и тђмъ болђе подозрительныхъ личностей; ходы эти или совсђмъ пусты, или заняты винограднымъ виномъ крымскимъ и заграничнымъ, иногда-же съђстными продуктами.

Бердичевскія подземелья (за исключеніемъ двухъ, которыя будутъ отдђльно описаны), не имђютъ между собою подземныхъ сообщеній и потому, при бдительномъ надзорђ полиціи, въ данномъ случађ, преследуемое лицо, не имђя возможности прогуливаться подъ землею изъ одного хода въ другой, легко можетъ быть обнаружено.

По существующимъ на Соборной площади и на Кармелитанской, Махновской и Бђлопольской улицахъ одушинамъ, всякое вновь прибывшее и заинтересованное лицо легко можетъ допустить, что этими одушинами обозначается направленіе вдоль улицъ главныхъ подземныхъ ходовъ, и тђмъ скорђе допуститъ сообщеніе съ ними отдельными ходами изъ домовъ. Обозрђвая местность предъ началомъ изслђдованія ходовъ, г. Копанскій самъ чуть было не впалъ въ подобную ошибку, при изслђдованіи же оказалось, что какъ каждое подземелье, нуждаясь въ вентиляціи, проходить подъ улицею во всю ея ширину, то, при невиданномъ ихъ изобиліи (нђкоторые дома имђютъ два подземныхъ хода подъ улицею и одинъ подъ дворомъ), и самыя отдушины расположены по срединђ улицъ, довольно близко одна отъ другой.

Пространство отъ поверхности дворовъ и улицъ до пола подземнаго хода во всђхъ подземельяхъ Бердичева различно: при входђ въ подземелье отъ 4 до 6-ти аршинъ, и затђмъ увеличивается соразмерно паденію хода, такъ что въ концђ его пространство доходитъ до 18 арш. въ самой возвышенной части города и не менђе 10 арш. въ самой низменной части.

Паденіе подошвы подземнаго хода, по большей части, отъ 2 до 4-хъ верш на погонную сажень, въ нђкоторыхъ-же доходитъ до 6 вершковъ и въ послђднемъ случађ спускъ до того крутой, что, только придерживаясь о стђны подземелья, можно пройти по немъ.

Почти во всђхъ подземныхъ ходахъ Бердичева, какъ земляныхъ, такъ и каменныхъ, устроены боковыя ниши, а въ болђе или менђе значительныхъ ходахъ, кромђ боковыхъ нишъ, устроены еще боковые ходы; боковыя ниши бываютъ вышиною въ свђту отъ 1 арш. 14 верш, до 2½ арш, длиною отъ 1 рш. 12 верш, до 4 арш, уступы отъ подошвы ниши до пола подземелья отъ 2 до 8 вершковъ; боковые-же ходы ничђмъ почти не отличаются отъ главныхъ, иногда только нђсколько уже ихъ.

Вообще подземные ходы, обдђланные кирпичемъ, устроены весьма прочно, за небольшими исключеніями; — земляные, не смотря на рыхлость песчано-глинистаго грунта, также довольно надежны и тђмъ устойчивђе, чђмъ древнђе ходъ; въ недавно-же устроенныхъ земляныхъ ходахъ случилось нђсколько обваловъ.

Прочность каменныхъ и въ особенности земляныхъ подземныхъ ходовъ, устроенныхъ въ прежнее время, объясняется тђмъ, что они уже вновь устраиваемыхъ и имђютъ конусообразный сводъ; недавно-же существующее ходы устроены съ дугообразными сводами и шире съ тою цђлію, чтобы обдђдать кирпичемъ; но нђкоторые домовладђльцы по безпечности не дђлаютъ этого своевременно и потому въ мђстахъ, гдђ подземелье выходитъ на улицу, дђлается обвалъ отъ сотрясенія.

При изслђдованіи ходовъ найдено, что каменные ходы гораздо сырђе и холоднђе земляныхъ.

Изъ числа 208 подземныхъ ходовъ Бердичева, всего 24 заняты винограднымъ виномъ; крымское и бессарабское вино въ огромныхъ бочкахъ размђщено въ главныхъ и иногда въ боковыхъ подземныхъ ходахъ, а заграничной разливки вино, въ бутылкахъ, размђщено по боковымъ нишамъ; хлђбнымъ виномъ занятъ только одинъ подвалъ, въ одномъ подземномъ ходђ сложены стекла; два заняты аптечными матеріалами; одинъ рогожами; семь заняты пустыми бочками и ящиками отъ разныхъ бакалейныхъ товаровъ; остальные затђмъ 172 хода, ничђмъ не заняты, нђкоторые только боковыя ниши этихъ ходовъ, по мђрђ приближенія осени и зимы, начали наполняться огородными овощами и другими жизненными продуктами.

Во всемъ Бердичевђ только два подземныхъ хода имђютъ сообщеніе между собою: одинъ ходъ изъ дома Хаски Ланды соединяется съ ходомъ дома Зелинскаго и другой изъ дома Абрума Желђзняка соединяется съ ходомъ дома Ноима Фидлера. Подземный ходъ изъ дома Хаски Ланды описанъ въ главныхъ чертахъ выше; здђсь же можно прибавить, что, кромђ древнихъ боковыхъ ходовъ, есть еще 7 боковыхъ, сдђланныхъ въ недавнее время, длиною отъ 3 до 9 арш. и вышиною только 2 арш, т. е. на полъ-аршина менђе главнаго хода. Въ одномъ изъ этихъ 7 боковыхъ ходовъ сдђлался обвалъ длиною 12 арш. и вышиною 3 арш. Въ началђ и 2 арш. въ концђ; — не смотря на это, съ правой стороны этого самого обвала вновь начаты подземные ходы, всего 1 арш. шириною, 2 арш. вышиною, и длиною 3 арш. главный и 2 арш боковой. Почти къ каждому изъ этихъ 7 ходовъ придђланы двери съ замкомъ, но впрочемъ ветхія и слабо прикрђпленныя.

Въ подземномъ ходђ, идущемъ отъ дома Зелинскаго, тоже устроено два боковыхъ хода одинаковой профили съ главнымъ; одинъ длиною 12 арш., другой 21 арш. Главный ходъ отъ дома Хаски Ланды къ дому Зелинскаго, почти поровну раздђленъ уступомъ вышиною въ 12 вершковъ и длиною въ 2½ аршина, и на стороне уступа. примыкающаго къ ходу Ланды, подземелье перегорожено каменною въ ½ кирпича стђнкою. Во время изслђдованія подземельная хода Ланды, когда г. Копанскій подошелъ къ этой кирпичной стђнкђ и постучалъ молоткомъ, то за стђнкой ясно была слышна пустота; когда же въ щель была продвинута и вошла вся сажень, сейчасъ же приказано было разобрать стђнку; едва было вынуто нђсколько кирпичей, какъ вдругъ подулъ сквозной вђтеръ, и не было уже сомнђнія о продолженіи подземнаго хода; въ одну минуту стђнка была разобрана и открылся по уступу другой подземный ходъ.

Сообщеніе подземныхъ ходовъ между домами Ноила Фидмера и Абрума Желђзняка образовалось изъ продолженій боковыхъ ходовъ, было ведено не на одномъ горизонтђ, и потому при встрђчђ ихъ между собою образовался уступъ, вышиною 1 арш. 4 вершка; на уступђ уставлена деревянная дверь съ замкомъ, раздђляющая ходы. Боковые подземные ходы при этихъ двухъ домахъ значительно уже другихъ подземелій, всего 1¼ шириною и 2¼ арш. вышиною. Подземелья эти, независимо отъ сообщенія между собою, обращаютъ вниманіе еще и потому, что, кромђ достаточнаго числа широкихъ и узкихъ боковыхъ нишъ, въ. концђ ихъ устроены какія то земляныя помђщенія; такъ, въ подземельи, принадлежащемъ Абраму Желђзняку, устроено помђщеніе длиною 6 арш, шириною 3½ и вышиною 3 арш. и въ подземельи Ноима Фидлера два малыхъ помђщенія: одно, имђющее болђе правильную форму, вышиною 2¾ арш., такой же ширины и длины, и другое менђе правильной формы, длиною 3 арш., вышиною и шириною 2¾ арш.; помђшенія эти, равно какъ и продолженія боковыхъ ходовъ, не обдђланы кирпичемъ.

Во время изслђдованія подземелій Бердичева, подземные ходы въ 6 домахъ (наслђдниковъ Веденскаго, Шенфельда, Дувида Іолиса, Шаи, Хмђлицкаго, Мортки Фингера и Дувида Іолиса) до того были наполнены удушлевимъ газомъ угольной кислоты, что, при входђ въ нихъ, не только гасли свђчи, но и изслђдователи задыхались и должны были выходить изъ этихъ подземелій.

Допуская, что газъ угольной кислоты, образующійся отъ гніенія органическихъ веществъ подъ вліяніемъ теплоты и влаги, можетъ находиться въ этихъ подземельяхъ вслђдствіе за соренія отдушинъ, и принимая во вниманіе что задђлка подземелій, въ которыхъ могутъ скрываться воровскія вещи и подозрительныя личности, въ такомъ только случађ можетъ на будущее время преградить путь въ эти подземелья, когда всђ они будуть изслђдованы, комиссия, изслђдовавшая. подземелья, употребила при изслђдованіи минный буравъ.

По изслђдованіи подземныхъ съ удушливымъ газомъ ходовъ въ вышеисчисленныхъ домахъ, оказалось, что одинъ изъ нихъ, принадлежащій къ дому Шенфелъда, обращаеть, на себя внимание не только круговымъ и боковымъ ходомъ, въ двухъ мђстахъ соединяющемся съ главнымъ, но и находящимися во концђ главнаго и боковаго хода двумя выдђланными въ землђ неправильной формы помђщеніями, въ родђ комнатъ; помђщеніе въ концђ боковаго хода вышиною 2¼ арш, длиною 3½ и шириною 6 арш.; въ концђ же главнаго хода, длиною 17 аршинъ, вышиною 3 арш. и шириною 2½ арш. въ началђ и 5½, арш. въ ковцђ; въ послђднемъ помђщеніи сдђлался обваль, который приходится подъ серединою Соборной площади.

Кромђ подземныхъ ходовъ, оканчивающихся большими и болђе значительными помђщеніями, необдђланными кирпичемъ, есть еще подземелья, оканчивающіяся большими ямами и обвалами; тђ и другія будутъ здђсь описаны.

Подземный ходъ, принадлежащій къ дому Рувинзона, длиною 14 арш. оканчивается помђщеніемъ довольно правильной формы и безъ обвала, длиною 10 арш, шириною 4½ арш. въ началђ и 2 арш. въ концђ и вышиною 2 арш. 14 верш.; надъ этимъ помђщеніемъ приходится земляной полъ конюшни постоялаго двора, образуюшій впадину; судя по этой впадинђ легко допустить, что полъ конюшни не замедлитъ обрушиться.

По срединђ боковаго подземнаго хода при домђ Абрума Пекелиса, устроено почти квадратное помђщеніе, одна сторона котораго 5¼, а другая 4½ арш, вышиною оно 5¾ арш.; сводъ этого замђчательнаго по своей вышинђ помђщенія, выдђланъ въ землђ правильвымъ стрђльчатымъ сводомъ и, не смотря на довольно значительную ширину свою, устойчивъ и боковыя стђны не обваливаются; вообще помђщеніе это имђетъ довольно правильную фигуру, въ родђ арки домашняго подвала.

По продолженію главнаго хода (длиною всего 7 арш) при домђ Суредина образовано помђщеніе длиною 8 арш, вышиною 3 арш., шириною 3¾ арш.; помђщеніе это приходится подъ серединою Махновской улицы и потому, вђроятно, вслђдствіе сотрясенія отъ ђзды, въ немъ, а равно и въ боковомъ уширенномъ ходђ этого подземелья, случился обвалъ земли.

Изъ боковой ниши подземнаго хода при домђ Зелинскаго сдђлано помђщеніе, площадь и боковыя стђны котораго 6 арш, вышиною же всего 2¼ арш., такъ что оно самое низкое изъ всђхъ въ этомъ родђ помђщеній, устроенныхъ въ подземныхъ ходахъ.

Подземный ходъ при домђ Гершмейера Гелъда, кромђ извилистаго направленія и длины боковыхъ ходовъ (дл. 24 и 36 арш.), замђчателенъ вырытою въ концђ главнаго хода (длиною 18 арш.) ямою, глубиною 4 арш. и длиною по направленію хода 7 арш.; ширина этой ямы одинакова съ шириною хода, т. е. 2 арш. По показанію хозяина дома, эту яму. наполняютъ на лђто льдомъ; но при осмотрђ, льда въ: ней не было и съ перваго взгляда, яма эта представляла какую то бездонную пропасть.

При боковомъ ходђ весьма малаго подземелья (подземелье длиною всего 4 арш ), принадлежащая къ дому Бейша, сдђлана яма глубиною отъ дна хода 2 ½ арш. и длиною 2 арш; эта яма тоже приготовлялась для льда, но какъ часть ея обвалилась, то она и заброшена.

Въ домђ Лейбишъ Бельмана, на Кармелитанской улицђ, часть подземнаго хода, отъ начала его до поворота въ боковой ходъ на лђво, едва держатся, несмотря на то, что каменныя части свода и боковая стђна забраны досками и подперты брусьями; въ концђ боковаго хода, выходящемъ подъ улицу, сдђлался обвалъ вышиною 3 арш, длиною 4½ и шириною 3½ арш.

Въ домахъ насльдниковъ Веденскаю и Матизена, сводъ подземнаго хода въ первомъ и потолокъ подвала и хода во второмъ домђ весьма опасны. Въ домђ Переца Равецкаго, часть подземнаго хода на разстояніи 2-хъ арш. исправлена, а 13 аршинъ осталось съ непрочнымъ сводомъ. Въ домђ Ицки Немиронецкаго, сводъ подземнаго хода обвалился. Впрочемъ, при общемъ осмотрђ, произведенномъ всею комиссіею 27 октября, нђкоторые подземные ходы и подвалы къ нимъ ведущіе исправлялись и обдђлывались заново кирпичемъ.

При изслђдованіи подземелій г. Бердичева, вновь начаты были некоторые подземные ходы и продолжены существующіе, или изъ конца главныхъ ходовъ, или-же изъ боковыхъ, именно въ домахъ: Берки Гальперина, Хаима Трахтенберга, Шенерозе Эклеровой, Герша Каца и еврея Поляка.

Изъ всђхъ подземныхъ ходовъ въ г. Бердичевђ, самый длинный ходъ при домђ Іося Нехамкеса, — длина этого подземнаго хода 79 арш.; въ концђ хода до того значительна плђсень, покрывающая кирпичныя стђны и сводъ, и сырость воздуха до того сильна, что едва возможно дышать.

Кромђ вышеописаннаго, замђчательнаго по своей длинђ подземнаго хода, есть еще подземелье весьма интересное по цђлому въ немъ лабиринту подземныхъ ходовъ: принадлежитъ оно къ дому Шмуля Баршока, на Махновской улицђ.

Причину существованія въ г. Бердичевђ подземныхъ ходовъ въ такомъ значительномъ количествђ и причину ихъ размноженія слђдуетъ отнести прежде всего къ тђснотђ построекъ жилыхъ помђщеній и чрезвычайно сгущенному въ нихъ населенію евреевъ. Такъ напримђръ, весь кварталъ между Кармелитанскою улицею и заднимъ ея переулкомъ составляетъ какъ бы одну сплошную массу домовъ, не имђющихъ не только холодныхъ во дворђ службъ, но и самые дворы ихъ такъ тђсны, что только пђшеходу можно пройти по нимъ — (и то скорђе, оглядываясь, чтобы изъ задняго крыльца домовъ 2 и 3 го, а иногда и 4 го этажа, не облили прохожаго какою-нибудь жидкостью) Хотя друдругія мђстности Бердичева не такъ густо застроены, какъ вышеуказанная, но 2 хъ, 3-хъ, а иногда и 4 хъ-этажные дома другихъ мђстностей, до того биткомъ набиты живущими въ нихъ, что всђ не могутъ пользоваться холодными службами., и какая нибудь боковая ниша подземнаго хода только и можетъ служить хранилищемъ жизненныхъ продуктовъ. Храненіе туземныхъ и заграничныхъ винъ составляетъ современное назначеніе подземныхъ ходовъ; храненіе-же жизненныхъ продуктовъ вещь второстепенная. Религіозный обрядъ евреевъ требуетъ. Чтобы предъ каждымъ субботнимъ днемь, посвящались въ домђ молитвою хлђбъ и вино; бђдные евреи покупаютъ для этой надобности хлђбное вино, болђе-же зажиточные — виноградное. Если изъ еврейскаго населенія Бердичева, составляющаго около 50 т., только половина покупаетъ виноградное вино, то каждую недђлю расходъ будетъ 25 т. бутылокъ. При такомъ значительномъ расходђ вина, употребляемаго только при совершеніи одного религіознаго обряда, легко объяснить, что каждый почти домовладђлецъ устраиваетъ подземный ходъ, если не съ цђлію виноторговли, то съ надеждой, отдать его въ наймы для этой-же надобности. Въ прежнее время, Бердичевъ былъ богатымъ центромъ окружающей; его плодородной мђстности; при цвђтущемъ его состояніи, потребленіе вина было гораздо значительнђе; кромђ того, многіе окрестные помђщики нанимали въ Бердичевђ погреба или подземные ходы, для храненія въ нихъ тђхъ большихъ запасовъ винъ, существованіе которыхъ составляло гордость не только магнатовъ, но и зажиточныхъ помђщиковъ. При такой обстановкђ, устройство большихъ и прочныхъ каменныхъ погребовъ или подземныхъ ходовъ, приносившихъ значительный доходъ, могло составлять одно изъ первыхъ условій строителя-домовладђльца. Возстаніе 1863 года и послђдовавшія за нимъ событія, истощивъ запасы хлђба, вина и денегъ окружающей Бердичевъ мђстности помђщиковъ, средствами которыхъ, можно сказать, и выстроился самый городъ, замђтно уменьшили его торговлю. Этимъ послђднимъ обстоятельствомъ слђдуетъ объяснить, что изъ числа 208 бердичевскихъ подземелій, всего 24 были заняты винограднымъ виномъ во время изслђдованія ходовъ.

Но размноженіе подземныхъ ходовъ, въ особенности боковыхъ, кромђ торговой, имђетъ еще и другія причины. Ежегодно весною, предъ праздникомъ Пейсаха, и осенью, предъ наступленіемъ холоднаго времени, домохозяева и жильцы приступаютъ къ приведенію въ порядокъ своихъ помђщеній, какъ съ внутренней, такъ и съ наружной стороны; первый матеріалъ для задђлки всђхъ трещинъ и другихъ порчъ — конечно глина; но мђсто, гдђ она обрђтается, — за городомъ, и потому во избђжаше доставки глины за извђстную плату, а бђднымъ и переноски въ мђшкђ на своихъ плечахъ изъ неблизкаго разстоянія, евреи отправляются къ себђ въ подземелья и роютъ глину или отъ конца тђхъ боковыхъ нишъ, которыя имђютъ профиль одинаковую съ главнымъ ходомъ, или изъ конца главнаго и боковыхъ ходовъ, не оканчивающихся каменною стђнкою; глину эту они роютъ такъ, чтобы вмђстђ съ выемкою образовалось продолженіе хода. Такимъ образомъ, боковыя ниши обращаются современемъ въ боковые ходы, боковые ходы дђлаются длиннђе главныхъ, и какъ тђ, такъ и другіе продолжаются на неопредђленное разстояніе, безъ всякаго вниманія къ направленію хода, выходящаго большею частію подъ улицу, иногда подъ дворъ и наконецъ подъ чужой домъ. Отъ продолженія подземелій подъ улицу, безъ опредђленнаго направленія и предђла, подземные ходы различныхъ домовъ могутъ соединяться между собою, и хотя подобнаго соединенія домовладельцы повидимому избђгаютъ (ходъ изъ дома Ланды къ дому Зелинскаго былъ раздђленъ каменною въ ½ кирпича стђнкою, а изъ дома Фидлера къ дому Желђзняка — деревянною дверью), но трудно поручиться, чтобы каменная въ ½ кирпича стђнка и въ особенности деревянная дверь, разделяющая ходы, была-бы дђйствительнымъ препятствіемъ сообщенія подземелій въ непредвидђнныхъ случаяхъ. Продолженіе подземныхъ ходовъ подъ дома можетъ повредить фундаментныя стђны сосђднихъ домовъ, отчего пострадаетъ не только прочность дома, но не безопасны и живущіе въ немъ. Былъ уже случай, что, продолжая подземный ходъ, подошли подъ фундаментную стђну дома, принадлежащаго купцу Френкелю, и устройство новой фундаментной стђны, начиная отъ дна подземнаго хода, обошлось Френкелю до 1000 рублей. Этому-то произвольному устройству подземныхъ ходовъ на неопредђленное разстояніе, продолжающемуся и по настоящее время, — слђдуетъ положить предђлъ.

Дозволено цензурой, Кіевъ 1875 31 января. Въ унив. т-и.


[1] Писано въ 1867 году.

[2] Въ томъ числђ: подземныхъ ходовъ 130 и погребовь 78.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here