Home Історія Статті довідкового характеру Джерела та література по історії Бердичева та Бердичівщини

Джерела та література по історії Бердичева та Бердичівщини

3524
0
SHARE

Представляємо перелік джерел (наукові праці, окремі статті та замітки) по історії Бердичева та Бердичівського краю. Він не претендує на повноту, тому періодично поповнюється новими позиціями.


Збірники:

Бердичівська земля в контексті історії України: Науковий збірник “Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині”. – Т. 19 / Відп. ред. M.Ю. Костриця. – Житомир: М.А.К., 1999. – 174 с.; іл.

Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття: Науковий збірник “Велика Волинь” Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — Т. 22. / Відп. ред. М.Ю. Костриця. — Житомир: М.А.К., 2001.

Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — Т. 32 / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – У 2-х тт. — Житомир: Косенко, 2005. — 300 с.

Бердичівська земля у плині часу / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – У 2-х тт. – Житомир: М. Косенко, 2007. – 384 с., іл. – (Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 37).

Бердичів від давнини до сьогодення. Науковий збірник “Велика Волинь”. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.). Вип. 52 / Упоряд. П.С. Скавронський – Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2015. – 496 с.; іл.


 

Окремі видання, статті та матеріали:

Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини: 1795-2006: Довідник: Офіційне видання / Упор. Р.Ю. Кондратюк, Д.Я. Самолюк, Б.Ш. Табачник. – Житомир: Вид-во “Волинь”, 2007. – 620 с. – 11 схем.

Актова книга Житомирського уряду 1611 року. – Житомир, 2002.

Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 3. – С-Пб. 1861.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией (1361-1598). Т.1. – СПб, 1863.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 3 (1638-1657) – СПб, 1861.

Ананченко Л.І. Трудова поступ завода-ветерана (1980-2000). Історичний нарис.

Антонович В. Козловский К. Грамоты Великих князей Литовских. – К., 1868

Антонович В.Б. Исследования о гайдамачестве // Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.

Антонович В.Б. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие (1362-1569) // Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.

Антонович В.Б. Монографии по истории западной и юго-западной России. – К., 1885.

Археологія УРСР. – К., 1971. Т. 1-3.

Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, стоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Акты о заселении Юго-Западной Росси. Часть седьмая, том 2. – 1890.

Архив Юго-Западной России, изданный Временной комиссией для разбора древних актов. Т. 2, Ч. 3, – К., 1868; Т. 1, Ч. 7, – К., 1876; Т. 1, Ч. 6, – К., 1886; Т. 2, Ч. 5, Ч. 7. – К., 1890; Т. 3, Ч. 2, – К., 1894.

Архив Юго-Западной России. Ч. 3. Акты о козаках (1679-1716). – Т. 2. – К., 1868.

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России. – К.: Час, 1993.

Батюшков П.Н. Волынь: исторические судьбы юго-западного края. – С-Пб., 1888.

Бердичев // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний / Под ред. С.Н. Южакова и П.Н. Милюкова. – Спб., 1901. – Т. 3. – С. 74.

Бердичев // Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем / Под ред. Каценельсона. – С-Пб, 1911. – Т. IV. – С. 209-214.

Бердичев // Енциклопедія Українознавства / Головн. ред. В. Кубійович. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 111-113.

Бердичев // Энциклопедический словарь / Под ред. И.Е. Андриевского. – Спб.: Брокгауза – Ефрона, 1891. – Т. III-а. – С. 490-492.

Бердичевская трагедия / Волынские епархиальные ведомости. – 1883. – №3.

Бердичевское подземель. – К., 1875.

Бердичів // Географічна енциклопедія України в 3-х т. – К.: УРЕ, 1989. – Т. 1. – С. 79.

Бердичів // Українська Радянська Енциклопедія. / Видання 2. – К.: УРЕ, 1977. – Т. 1. – С. 403.

Богун Г.Г. Археологічні пам’ятки р. Гнилоп’ять. // Старожитності Східної волині. Праці комплексної експедиції Чернівецького державного університету. – Чернівці, 1960.

Богун Г.Г. Археологічні пам’ятки Бердичівського району (Наукові записки Бердичівського педінституту), Т. 2. – Бердичів, 1961.

Богун Г.Г. Назва Бердичева слов’янського походження // Тези доповідей і повідомлень на звітній науковій сесії кафедр Бердичівського педінституту за 1965 р. Бердичів, 1966.

Богун Г.Г. Про походження назви і виникнення міста Бердичів. – УІЖ, 1968 р., № 5, с. 101-103.

Богун Г.Г. Книга для учета собранного археологического материала в бассейне pp. Гнилопяти, Тетерева, Уне, Каменки, Церем и р. Случ на протяжении 1954-1959 гг. Продолжение собирание материала в 1960, 1961, 1962 гг. и 1963-1968 в бассейне р. Быстриивки, Коденки, ручья Гадянка и р. Тереховки 1973-1974 гг. – С. 121-122.

Борисюк Н.Є. Пам’ятні події і місця часів козацтва на Житомирщині // Козацькі часи на Житомирщині. – Житомир, 1994.

Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник. – К., 1987.

Величко С.В. Літопис. – К.: Дніпро, 1993. – Т. 1. – С. 27, 92, 128, 145.

Весь Юго-Западный край. Справочная и адресная книга. – К. – 1913.

Винокур І.С. Історія і культура черняхівських племен. – К., 1972.

Винокур І.С. Старожитності Східної Волині. – Чернівці, 1960.

Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-Западной России от пол. XIV в. до Люблинской унии // Архив Юго-Западной России. Т. 2, Часть VII. – К., 1890.

Военные грозы над Полесьем. Житомирщина в годы Великой Отечественной войны. – К., 1985.

Восемнадцатая в сражениях за Родину. Боевой путь 18-й армии. – М., 1982.

Восстание 1863 г. Сборник документов. – К., 1963.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990.

Гончаров В. Райковецьке городище. – К., 1950.

Гончаров В.К. Посад і сільські поселення коло Райковецького городища // АП УРСР, Т. 1. – К., 1949.

Гончаров В.К. Предварительный отчет о работах Райковецкой археологической экспедиции 1947 г. // Научный архив ИА НАНУ. – 1947/21. – 13 с.

Гончаров В.К., Выезжев Р.И. Отчет Райковецкой археологической экспедиции 1946 г. Археологические разведки по р. Роставице // Научный архив ИА НАНУ. – 1946/18. – 70 с.

Голодна смерть на багатих землях, 1932-1933 роки у спогадах мешканців Бердичівського району / упоряд.: П. Костюк, В. Муренко. – Житомир: Полісся, 2008. – 117, іл., фото.

Города России в 1910 г. – С-Пб., 1914.

Горобчук А.П. Бердичів. Історія міста від заснування до сьогодення (історико-краєзнавчий нарис). – Житомир, ПП “Рута”, 2012. – 232 с., іл.

Горобчук А.П. Еврейские святыни Бердичева. Экскурс в прошлое, рассказ о настоящем. На рос. мов. – Житомир, ПП “Рута”, 2013. – 120 с., ил.

Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1953.

Гречило А., Савчук Ю., Зварник І. Герби міст України. – К., 2001.

Громенко І.Є., Павлов О.О. Бердичів // Історія міст і сіл Української РСР: Житомирська область. – К.: УРЕ, 1973. – С. 164-182.

Гроссман Василий. Убийство евреев в Бердичеве // Черная книга. – К., 1991.

Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли. – К., 1993.

Грушевський М.С. Історія України – Русі. Т. 1 – 9. – К., 1991-1996 (Репр.).

Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х років XIX ст. – Київ, 1968.

Демиденко В.Н. Час – у Лету, Люди – в Пам’ять… Спогади. – Житомир, ПП Пасічник, 2006.

Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944). – К., 2000.

Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961.

Елисаветский С.Я. Бердичевская трагедия. (Документальное повествование). – К., 1991.

Елисаветский С.Я. Бердичев. Уточненные данные о Холокосте // Голокост і сучасність. — 2002. – №1.

Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-фашистськими загарбниками 1941-1944 p.p. Зб. док. – Житомир, 1948.

Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 pp. Зб. док. і матер. – К. 1969, с. 169.

Житомирщина. Історичний нарис. – Житомир, 2003.

Журнал генерал-майора и кавалера П.Н. Кречетникова // Чтение в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн.3. – М.,1863.

Загривий Ю.Н. Кобзар і Звягельщина // Діяльність бібліотек зі збереження культурної спадщини. – Житомир, 1996.

Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів: Вища школа. – Кн. 2, ч. І (1701-1764). – 1984; кн. 2, ч. II (1765-1800). – 1986.

Записки янычара. Написаны Константином Михайловичем из Островицы. – М., 1978.

Іващенко О., Поліщук Ю. Житомирщина: шляхами історії. – Житомир, 1997.

Іващенко О. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Бердичівщині. Випуск 5. // Житомир: “Полісся”, 2005 р. – 176 с.

Іващенко О.М., Солдатов О.Ф. Жертвам фашизму – вічна пам’ять // Книга Скорботи України. Житомирська область. Т. 1. – Житомир, 2003.

Іващенко О. Місце битви козацько-селянського війська з польсько-шляхетським каральним військом. // “Козацькі часи на Житомирщині”. Житомир, “Льонок”, 1994.

Інвентар фотонегативів Бердичівського музею. Археологія. Розкопки в с. Райках // Архів ІА НАН України – ф. ВУАК/Р – спр. 19. – 67 с.

Історія України. За редак. Смолія В.А. – К., 1997.

Кабанов В.В. 117-я гвардейская. Йошкар-Ола Марийское книжное издательство 1982 г., 184 с., ил.

Каган А. Шолом Алейхем. – М., 1961.

Каманин И. Переписи еврейского населения в юго-западном крае в 1765-1791 гг. // Архив Юго-Западной России. Т. 2. Ч. 5. – К., 1890.

Книга Пам’яті України. Житомирська область. Т.12. – Житомир, 1998.

Ковальский Ф. Бердичевская ярмарка / Киевская старина. – №6. – К., 1893.

Колтун К.М. Бердичівський монастир. Краків, 1928. – С. 21-22, 86.

Кордт Е. Материалы по истории русской картографии. Вып. 2. – К., 1910.

Корнєєва В. Монастир босих кармелітів у Бердичеві. Фортифікаційні споруди XVII ст. // Пам’ятники України: історія та культура, 1997, №1, с. 65-66.

Косич А.И. Город Бердичев и Бердичевский уезд. Статистический очерк. – К., 1901.

Костриця М.Ю. Постаті землі Бердичівської: Історико-краєзнавчі нариси. У 2-х тт. — Житомир: Косенко, 2005. — 248 с; іл.

Костриця М.Ю., Кондратюк Р.Ю. Історико-географічний словник Житомирщини. Т. 1. – Житомир, 2002.

Костриця М.Ю., Пашківський Ф.Б. Бердичів: історико-краєзнавчий нарис: Серія “Міста Житомирщини” — Житомир: М.А.К., 2000. — 72 с.

Кот С.И. Бердичев: Ил. путеводитель. — К.: Реклама, 1982. — 12 с., ил.

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. – Иерусалим, 1976.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький / Вид. 2-е. – Львів: Світ, 1990. – С. 87, 100, 312.

Круглов А.И. Энциклопедия холокоста. – К., 2000.

Кругляк Б.А. Соціально-економічні мотиви в творчості Менделе Мохер-Сфорима і Шолом-Алейхема // Діяльність бібліотек зі збереження культурної спадщини. – Житомир, 1996.

Кругляк Ю.М. Ім’я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 11.

Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939 pp.). Т. 11. – К.,1999.

Курінний П. Раєцька могила на Бердичівщині. Коротке звідомлення ВУАК за 1926 р. – К., 1927.

Літопис Руський. Ред. О.В. Мишанич, пер. з давньорус. Л.Є. Махновця. – К.: “Дніпро”, 1989.

Літопис Самійла Величка. – К., 1996.

Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 pp. XVIII ст. – К., 1965.

Лукомский Г. Памятники старинной архитектуры Галиции. – Спб, 1915.

Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. – К.: Изд-во Киевск. ун-та, 1967.

Мардер А. Бердичевские подземелья // Киевская старина. – 1900. – №6. – С. 144-146.

Марковський Б.В. Археологічні старожитності Бердичівського району // Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. –Житомир: Журфонд, 1994. – Т. 15. – С. 146.

Марковський Б.В. Бердичівська земля з найдавніших часів до початку XX ст.: Історико-краєзнавчий нарис / За ред. M.Ю. Костриці. – Бердичів: 1999. – 84 с.; іл.

Марковський Б.В., Ольшевський В.С., Радчук В.В., Ремболович В.А. Бердичівський політехнічний коледж: 100 років діяльності… (Історико-краєзнавчий ілюстрований нарис) // За заг. ред. Г.П. Мокрицького – Житомир: вид-во “Волинь”, 2003 р. – 224 с., – 214 іл., 2 мал., 1 сх. + кольор. вкл. 16 с.

Мартинюк М.В. Преса Бердичева в контексті подій XIX-XXI ст. – Житомир: Вид-во “Волинь”, 2008 – 48 с. – 36 іл.; 2 таб.; 1 діагр.

Мартинюк М.В. Долі, пов’язані з Бердичевом: Біографічні нариси про визначних людей міста (біографічний довідник) – Житомир: Вид-во “Волинь”, 2009 – 200 с.

Мартинюк М.В. Ваше слово, товариш Маузер: Міліція Бердичівщини у 20-х роках XX ст.: (Історичний екскурс) / Упоряд. Г.П. Мокрицький – Житомир: вид-во “Волинь”, 2009. – 48 + 4 с. – 27 іл.; 10 таб.

Мартинюк М.В. Всі вулиці Бердичева: Топонімія міста: XIX-XXI ст.: (Довідник) / Упоряд. Г.П. Мокрицький. – Житомир: вид-во “Волинь”, 2009. – 36 с. – 2 іл.; 3 таб.; Бібліогр. с. 33.

Мартинюк М.В. Заклади освіти Бердичева: (Матеріали до “Енциклопедії Бердичева”) – Житомир: В-во “Волинь”, 2010. – 60 с.

Мартинюк М.В. Старі будинки Бердичева, або Історія, що розчиняється у часі… – Бердичів, ПП “Графіка”, 2011. – 136 с.

Мельничук A.M. Єврейське населення в долі міста Бердичева // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність. – Житомир, 1998.

Мердер А. Бердичев в 40-х годах. // Русская старина. – М., 1901.

Михайленко П.П. Моя рідна Скраглівка. – Житомир: Полісся, 2003. – 296 с.: іл. Історично-краєзнавчий нарис.

Мовчанівський Т. Бердичівський державний історико-культурний заповідник / Провідник. – Харків: Пролетар, 1931.

Мовчанівський Т.М. Орієнтовний плян організації державної археологічної експедиції для дослідження городища доби раннього феодалізму в с. Райках на Бердичівщині // Архів ІА НАН України – ф. ІІМК/Р – спр. 57 (додаток). – 9 с.

Мовчанівський Т.М. Райковецьке городище ХІ-ХІІІ ст. Попереднє повідомлення про дослідження городища за 1929-1934 рр. // НЗ ІІМК. – 1935. – Кн. 5-6. – С. 125-176.

Мовчанівський Т.М. Райковецьке феодальне городище // Архів ІА НАН України – ф.20 (фонд Мовчанівського). – Спр. 11. – 195 с.

Непріна В.І. Неолітичне поселення в гирлі р. Гнилоп’яті // Археологія. – К. 1970. – Т. XXIV. – С. 101.

Несвіт Н.В., Степура О.Я. Літопис у камені. – К., 1972.

Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. Ч. 1. – К., 1959.

Павленко Л.В., Павленко С.В., Чекановський А.А. Райковецьке городище: кадри кінохроніки // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2007.

Памятники изданные временной комиссией для разбора древних актов. Т.1 – К., 1848.

Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справочник / АН УССР. Ин-т истории; Украинское общество охраны памятников истории и культуры; Редкол.: П.Т. Тронько (гл. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 735 с. – с. 159.

Пасічник М. Бердичівське – значить виняткове. Вчора і сьогодні одного пивзаводу. Видання газети “Житомир”. – 1998. – 46 с.

Пасічник М. Щедре жито життя урожайного. Нарис. – Бердичів. 1999.

Пасічник М. Нитки з минулого в майбутнє. Дещо з історії та сьогодення ВАТ “Бердичівська фабрика одежі”. – Бердичів: Бердичіврегіонвидав, 2000.

Пасічник М. В багатьох живих вимірах: спогади, твори, фотосвітлини (До 80-річчя від дня народження письменника М.І. Степанюка). – Бердичів: Бердичіврегіонвидав, 2001. – 80 с.

Пасічник М. Вилиті в металі сімдесят. Історично-документальне видання. – Бердичів, Бердичіврегіонвидав, 2002.

Пасічник М.П. Золото-срібний напій берендеїв. Вчора і сьогодні ВАТ “Бердичівський пивзавод” // Бердичіврегіонвидав, 2002. Видання друге, оновлене. – 32 с.

Пасічник М.П. При сонці хліба насущного. Історія та сьогодення Бердичівського хлібозаводу. // Бердичіврегіонвидав, 2003.

Пасічник М. Пантеон бердичівських імен (нариси та портрети). – Бердичіврегіонвидав, 2004.

Пасічник М. Імідж міста в живих іменах. Нариси та портрети. Книга друга. – К., Вид-во “Дія”, 2005.

Петроков И. Бердичев // Киевская старина. – 1882. – №11.

Підприємства міста Бердичева. – Бердичів, 2000.

Поліщук Ю.М. Бердичів // Книга Пам’яті України. Житомирська область. Т.2. – Житомир, 1994.

Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.

Райковецьке городище ХІ-ХІІІ ст. // Наукові записки інституту матеріальної культури. – Кн. 5-6. – К., 1935.

Рычка В.М. Формирование территории Киевской земли. – К.,1988.

Савичев Н.П. Первые благовестители свободы. – К., 1990.

Санктуарій Матері Божої Бердичівської. Орден Кармелітів Босих. – Вінниця: ФОП Главацька Р.В., 2012. – 100 с., іл.

Сборник летописей относящихся к истории Южной и Западной Руси. – К., 1888.

Светланов Ю. Жизнь и творчество Менделе Мойхер-Сфорим // Менделе Мойхер Сфорим. Маленький человечек. – М., 1961.

Семенов П.П. Живописная Россия. Т. 5, Ч. 1. – М., 1897.

Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914-1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998.

Сергійчук В. Уся правда про єврейські погроми. Мовою невідомих документів і матеріалів. – К., 1996.

Смирнов Г.И., Шкляр В.И. Трудовая поступь завода-ветерана. — К.: “Техніка”, 1980. — 144 с.

Смолій В.А., Степанков B.C. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

Скавронський П.С. Г.Г. Богун невтомний дослідник Житомирщини // Малинщина у просторі і часі: Матеріали Всеукраїнської науково краєзнавчої конференції. – Малин, 1996. С. 147-149.

Солдатов О. Оборонні операції на Житомирщині червень-серпень 1941 // Книга Пам’яті України. Житомирська обл. Т. 12. – Житомир., 1998.

Социалистическое строительство на Житомирщине 1921-1941. Сб. документов и матер. – К., 1983.

Статистическое описание Киевской губернии. Часть I. – С-Пб., 1852.

Субботин А.П. В черте еврейской оседлости. Отрывки из экономического исследования в западной и юго-западной России за лето 1887. Вып. 2. – СПб, 1890.

Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии: Волынь в описании городов, местечек и сёл в церковно-историческом, географическом, этнографическом и друг. отношениях. – Почаев: Тип. Почаево-Успен. Лавры, 1888. – 1903. – Т. 1-5.

Тимошенко В.І. З історії “Просвіти” на Волині в 1917-1922 pp. // Українська національна ідея: історія і сучасність. Наук. зб. – Житомир, 1997.

Томашевський А.П. Археологічне пам’яткознавство Житомирщини: історія, потенціал, проблеми та перспективи // Історія міст і сіл Великої Волині. Науковий збірник “Велика Волинь”. – Т. 25 (частина 2). – Житомир, 2002. – С. 69-77.

Топографическо-статистические материалы юго-западного края. – К., 1882.

Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка в 4-х т., переклад з німецького. – М., 1965, т. 1 (I вид.), 1986 (ІІ вид.), т.1. – с. 152.

Фото та рисунки речей з розкопів // Архів ІА НАН України – ф. ІІМК/Р – спр. 69. – 12 конвертів.

Фотоальбом №2. Райки 1929-1934 рр. // Архів ІА НАН України – ф. ІІМК/Р – спр. 63. – 41 арк.

Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. Ч. І. – С-Пб., 1852.

Хададова М.В. Краєзнавча діяльність Т.М. Мовчанівського на Житомирщині в 20-30-х pp. XX ст. // Українська національна ідея: історія і сучасність. Наук. зб. – Житомир, 1997.

Чайковский Михал. Записки Садык-паши. // Киевская старина. – К., 1891.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.

Чорна книга України. Збірник документів, архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе. – К., 1998.

Чорний біль Житомирщини. Історико-публіцистичний нарис. – Житомир, 2001.

Шульгін О. Україна і червоний жах, погроми в Україні. – К., 2001.

Щерба С.П. Геноцид і вандалізм окупантів // Книга Пам’яті України. Житомирська обл., т. 12. – Житомир, 1998.

Яковенко Н. Українська шляхта Волині і Центральної України в XV-XVII ст. – К., 1993.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.


Зарубіжні видання:

Widacka Hanna. Matka Boska Berdyczowska w grafice XVIII i XIX wieku. / Hanna Widacka. – Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1998.

Sanktuarium Matki Szkaplerznej w Berdyczowie”, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków, 1998.

Benignus Józef Wanat OCD. Klasztor Karmelitów Bosych w Berdyczowie na Ukrainie. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych Kraków 2008.


Журнальні публікації:

Богун Г.Г. Про походження назви і виникнення міста Бердичева / Український історичний журнал. – 1968. – №5.

Богун Г., Проценко І. На місці колишнього кляштора // Людина і світ, 1971, №2.

Гаркуша О. Сум старого кляштора // Україна, 1994, №10.

Мицак Ю.А. Максим Кривоніс / Український історичний журнал. – 1992. – №1.

Наумчук С.М. З приводу замітки Г.Г. Богуна про походження назви м.Бердичева / Український історичний журнал. – 1969. – №11.

Сергієнко Г.Я. Правобережна Україна: відродження козацької державності й визвольний рух проти панування Речі Посполитої (80-90-і pp. XVII – поч. XVIII ст.) // УІЖ, 1996, №3.

Ходорковський Ю. Бердичів. Пам’ятки єврейської культури в історичному середовищі // Архітектура України. – 1991. – №5. – С. 27.


Газетні публікації (вибірковий перелік):

Блажкун О.С., Шатило Н.М. Знай свій рідний край / Бердичів-реклама. – 1994, №33, 34, 35,37, 38, 41, 42. 1995, №1, 7, 13, 20, 25, 30.

Воєвуцька Р. Тверда хода заводу-ветерана. // “Радянський шлях”, №31 (11622) від 24.02.1982 р.

Казмірук А. До історії міста Бердичева. – Радянський шлях. – 1940. – 30 травня, 16 червня.

Козінчук Л.І. Крізь усі вихори долі. // “РІО Бердичів”, вересень-листопад 2010 р.

Космач В.П. Відлуння далекої війни // Радянський шлях. — 1987. — 22 трав.

Космач В.П. Господар своєї долі // Радянський шлях. — 1977. — 9 лют.

Космач В.П. Доля древньої пам’ятки // Земля Бердичівська. — 1999. — 10 лют.

Космач В.П. Доля письменника // Радянський шлях. —1988. — 22, 24, 26 черв.

Космач В.П. Естафета пам’яті // Радянський шлях. — 1989. — 28 берез.

Космач В.П. І згадують воїни битви війни // Радянський шлях. — 1990. — 8 трав.

Космач В.П. Імені героя // Радянський шлях. — 1983. — 234 лип.

Космач В.П. Незабутнє // Радянський шлях. — 1985. — 7 листоп.

Космач В.П. Незабутнє на віки // Радянський шлях. — 1986. — 21 черв.

Космач В.П. Петлюра і єврейське питання // Земля Бердичівська. — 1992. — 15 лип.

Космач В.П. Пилип Степанович Орлик // Там само. — 1992. — 15 серп.

Космач В.П. Подвиг студентів // Земля Бердичівська. — 1992. — 14 жовт.

Космач В.П. Пролісок першої весни // Радянський шлях. — 1985. — 1 трав.

Космач В.П. Розплата за правду // Радянський шлях. — 1988. — 9 лип.

Космач В.П. Сходження на Голгофу // Віче. — 1995. — 15 верес.

Космач В.П. Трагедія покоління // Радянський шлях. — 1990. — 3, 4 квіт.

Космач В.П. У Житомирсько-Бердичівській операції // Радянський шлях. — 1981. — 5 січ.

Космач В.П. Юне п’ятдесятиріччя // Радянський шлях. — 1985. — 21 груд.

Космач В.П. Який настрій в ювіляра? // Бердичів. — 1999. —3 квіт.

Лукуц Ю.М. Роки і доля, доля і роки… // “Земля Бердичівська”, №74 (15193) від 14.09.2002 р.

Лукуц Ю. Десять років без Володимира Космача. // “Земля Бердичівська”, №43 (15735) від 23.10.2009 р.

Лукуц Ю. Він жив і працював на бердичівській землі. // “Земля Бердичівська”, №89 (15008) від 18.11.2000 р.

Лукуц Ю. Освітянські проблеми у статтях Володимира Космача. // “Земля Бердичівська”, №57 (15280) від 17.07.2003 р.

Онищенко Г. Бердичів, де починав кар’єру Фридерік Шопен… // День. – 1998. – 23 жовтня. – С. 8.

Скавронський П. Атлас “Історія КПРС” — про Бердичів. // Радянський шлях. —1979. — 23 березня.

Скавронський П. Бердичівський театр. // Земля Бердичівська. — 2004. — 24 січня, 31 січня.

Скавронський П. “В.І. Ленін і наш край.” // Радянський шлях. — 1980. — 17 травня.

Скавронський П. В ніч на різдво. // Земля Бердичівська. — 1993. — 1 грудня.

Скавронський П. Вивчаємо рідний край. // Радянський шлях. — 1980. — 19 листопада.

Скавронський П. Відомий географ визначає… центр району. // Колос. — 1998. — 5 серпня.

Скавронський П. Звідки походять назви. // Земля Бердичівська. — 2002. — 31 січня, 9 лютого, 21 лютого.

Скавронський П. Знайомтесь: Бердичів. // Комсомольська зірка. — 1984. — 24 листопада.

Скавронський П. Краєзнавству — державну підтримку. // Земля Бердичівська. — 2001. — 10 лютого.

Скавронський П. Краєзнавці в пошуку. // Земля Бердичівська. — 1997. — 19 листопада.

Скавронський П. Листівки про Бердичів. // Радянська Житомирщина. — 1984. — 22 вересня.

Скавронський П. Невтомний дослідник Бердичівщини. // Земля Бердичівська. — 1996. — 13 листопада.

Скавронський П. Невтомний дослідник Житомирщини. // Житомирщина. — 1998. — 15 вересня.

Скавронський П. Нова книга про Бердичів. // Бердичів. — 2000. — 29 липня.

Скавронський П. По рідному краю. // Радянський шлях. — 1979. — 10 липня.

Скавронський П. Посібник про наш край. // Радянський шлях. — 1984. — 4 вересня.

Скавронський П. Приміщенню школи — сто років. // Земля Бердичівська. — 1997. — 24 грудня.

Скавронський П. Розвиток краєзнавства на Бердичівщині: історія і сучасність. // Земля Бердичівська. — 2000. — 15 липня, 29 липня, 12 серпня.

Скавронський П. Слово про вчителя. // Земля Бердичівська. — 2004. — 3 липня.

Скавронський П. Топографія нашого краю. // Земля Бердичівська. — 1992. — 4 листопада.

Скавронський П. Топонімічна спадщина Г.Г. Богуна. // Земля Бердичівська. — 1997. — 22 січня.

Скавронський П. Шевченко і Бердичів. // Земля Бердичівська. — 2004. — 3 червня.

Собчик П. Завод, якого… немає. // “Земля Бердичівська”, №84 (14899) від 16.10.1999 р.

Собчик П. Завод без перспективи. // “Земля Бердичівська”, №64 (14879) від 12.08.1999 р.

Собчик П. Останній дзвінок шкіроб’єднанню. // “Земля Бердичівська”, № від 16.12.1999 р.

Собчик П. Бердичів, серпень 41-го. // Земля Бердичівська. — 1999. — 14 квітня.

Собчик П. Тридцять років головою. // Земля Бердичівська. — 1999. — 17 лютого.

Сокальський Ю. “Тепловий удар” бердичівської теплоелектростанції (дослідження проблеми). // “Бердичів”, №46 (249) від 14.11.1998 р.

Широких Л. 105-а річниця нафтового господарства. // “Земля Бердичівська”, №91 (15010) від 25.11.2000 р.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here